Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov, je ena izmed fleksibilnih oblik dela, namenjena specifično mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na trg dela, tako iz finančnih razlogov, kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc.

Kdo lahko dela?
Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

  • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
  • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Delajo lahko tudi osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in so dopolnili 15 let ter bodo status dijaka pridobili s septembrom (na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli IN potrdila o vpisu za naslednje šolsko leto).

Pri študentskem delu so omejitve glede delovnega časa. Bistveno je, da se dijak ali študent o tem pogovorita pred začetkom dela. Le tako se lahko izognemo slabi volji, ki lahko sledi kasneje:

Posredniki – študentski servisi
Za včlanitev v študentski servis oz. agencijo za posredovanje dela dijak oz. študent potrebuje:

  • osebni dokument,
  • številko osebnega računa,
  • davčno številko in
  • dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško izkaznico).

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej z zaključkom študijskega leta, v katerem diplomirajo ali magistrirajo, ali se zaposlijo.