Za uspešno zaposlitev bodo potrebna interdisciplinarna znanja, npr. tehnična znanja bo treba dopolnjevati z zelo dobrimi socialnimi spretnostmi in sposobnostjo sodelovanja. Kadrovski strokovnjaki svetujejo, da se pri izobraževanju ne fokusiramo le na en sektor, temveč, da se kombinira npr. področje naravoslovja s področjem družboslovja, saj bo v prihodnosti zelo pomembna fleksibilnost na različnih področjih.

Kaj so sploh kompetence? Spretnosti, znanja in veščine običajno skupaj imenujemo kompetence, ki so ključno gonilo uspeha.

Ključne kompetence za življenje pripomorejo k uspešnosti življenja in delovanja družbe. Med 8 ključnih kompetence sodijo: razumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje.

Kompetence za poklicno uspešnost pa so tiste, ki pretežno vplivajo na delo posameznika in so povezane z njegovim delovanjem v delovnem okolju. Izboljšamo jih z usposabljanjem, delovnimi izkušnjami in razvojem.

Nekatere raziskave ugotavljajo, da se je med 2015 in 2020 letom 35 odstotkov osnovnih, za delo potrebnih sposobnosti in kompetenc spremenilo, kar pomeni, da se lahko v času med izbiro ustrezne šole in koncem šolanja potrebe po nekem delovnem mestu oziroma sposobnostih povsem spremenijo. Zato bo prihodnost zahtevala karierno prilagodljivost, saj so in bodo vse bolj cenjene splošne kompetence, t. i. mehke veščine, saj so med poklici prenosljive.