Pripravništvo je načrtovano in organizirano usposabljanje mladih strokovnih kadrov za samostojno delo po končanem izobraževanju. Osnovni namen je, da kot pripravnik opraviš program usposabljanja, s katerim teoretično znanje povežeš s praktičnim, pridobiš stik z delovnimi področji in vpogled v dogajanje v praksi in tako poglobiš znanje in veščine za opravljanje strokovnega dela, primernega za tvojo izobrazbo.

Cilj pripravništva je izobraževanje in vzgajanje za delo in osebni razvoj. Namen pripravništva je, da pripravnik opravi program praktičnega usposabljanja, s katerim:

  • pridobi splošna znanja s področja socialnega varstva,
  • umesti strokovno znanje s teoretične ravni na praktično poklicno raven,
  • poglobi znanja, veščine in tehnike, potrebne za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju socialnega varstva,
  • se pripravi za strokovni izpit.
    Pripravnik opravlja pripravništvo praviloma pri delodajalcu, pri katerem je sklenil delovno razmerje, ali izjemoma drug dogovor o sodelovanju, lahko pa se zaradi izpopolnjevanja v posameznih vejah stroke usposablja tudi/ali pri drugih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti.

Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)